หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านวังตะเคียน  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านวังตะเคียน
ปีที่เริ่มโครงการ : 2550
ที่ตั้ง : ต.วังตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
เนื้อที่ : 125 ไร่ 3 งาน 45 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยไคร้ จ.ปราจีนบุรี
สถาพทั่วไป : เป็นพื้นที่ราบลุ่ม ดินมีลักษณะเป็นดินร่วนปนทราย
หมู่บ้าน : บ้านวังตะเคียน (หมู่ 5)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2550ปีที่สิ้นสุด : 2555
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.203/15631 ลว 3 ก.ย.2550
ผู้ตรวจสอบ : นายเทียนชัย บุญอาจ
สภาพป่า :
    เป็นป่าเต็งรัง มีพรรณไม้หลากหลายชนิด เช่น ยางเหียง ยางนา เต็ง รัง ประดู่ แต้ว เป็นต้น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรดำเนินการตามโครงการฯ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ป่าแห่งนี้ให้อุดมสมบูรณ์

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :