หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านเขามดง่าม  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านเขามดง่าม
ปีที่เริ่มโครงการ : 2558
ที่ตั้ง : ต.คลองพลู อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี
เนื้อที่ : 200 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
สถาพทั่วไป : ลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบสลับเนินเขา มีเนินเขาสูงอยู่ทางทิศตะวันออกสลับกันไป มีที่ลุ่มเป็นบางแห่งและมีพื้นที่ป่าไม้เป็นบางส่วน ( เขตป่าสงวน) มีลำห้วยเล็ก ทั้งที่เกิดเองตามตามชาติและที่ขุดโดยหน่วยงานของรัฐ เพื่อนำไปใช้ในการประกอบการเกษตรและบริโภค
หมู่บ้าน : เขามดง่าม (หมู่ 4)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2558ปีที่สิ้นสุด : 2568
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/1626 ลว 2 กุมภาพันธ์ 2558
ผู้ตรวจสอบ :
สภาพป่า :
   
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
   
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2551ปีที่สิ้นสุด : 2556
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.203/6787 ลงวันที่ 21 เมษายน 2551
ผู้ตรวจสอบ :
สภาพป่า :
    เป็นภูเขาโดยรอบ พื้นที่เป็นที่ราบสลับเนินเขา อยู่บริเวณป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแดงและป่าชุมชุมกลาง
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
   

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :