หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านเนินหินตั้ง  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านเนินหินตั้ง
ปีที่เริ่มโครงการ : 2551
ที่ตั้ง : ต.หนองแก้ว อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
เนื้อที่ : 509 ไร่ 0 งาน 44 ตารางวา
ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
สถาพทั่วไป : เป็นป่าพื้นราบขนาดเล็ก ติดกับเขาใหญ่
หมู่บ้าน : บ้านเนินหินตั้ง (หมู่ 10)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2551ปีที่สิ้นสุด : 2556
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ที่ ทส.1605.203/13599 ลว 24 ก.ค.2551
ผู้ตรวจสอบ : นางสาวสิริลักษณา สมเพชร
สภาพป่า :
    สภาพป่าค่อนข้างสมบูรณ์ เป็นป่าโคกเต็งรัง
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรดำเนินการจัดตั้งเป็นป่าชุมชนบ้านเนินหินตั้ง เพื่อเป็นการรักษาสภาพแวดล้อมของชุมชนให้คงอยู่ และก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :