หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านโนนหินผึ้ง  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านโนนหินผึ้ง
ปีที่เริ่มโครงการ : 2546
ที่ตั้ง : ต.ดงบัง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
เนื้อที่ : 447 ไร่ 3 งาน 30 ตารางวา
ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
สถาพทั่วไป : เป็นพื้นราบลุ่ม ดินร่วนปนทราย
หมู่บ้าน : บ้านนา (หมู่ 3)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2551ปีที่สิ้นสุด : 2556
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 4605.203/13599 ลว 24 ก.ค. 51
ผู้ตรวจสอบ : นางสาวสิริลักษณา สมเพชร
สภาพป่า :
    ป่าเบญจพรรณผสมป่าเต็งรัง บางส่วนมีสภาพเป็นป่าดิบแล้ง สภาพป่าค่อนข้างสมบูรณ์ ลักษณะป่าซับน้ำ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรดำเนินการจัดตั้งเป็นป่าชุมชน เพื่อเป็นการรักษาสภาพแวดล้อมของชุมชนให้คงอยู่ และก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยังยืน
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2557ปีที่สิ้นสุด : 2567
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/12276 ลว 25 ส.ค. 57
ผู้ตรวจสอบ : นางสาวเกศิินี รัตนชล
สภาพป่า :
    ป่าเบญจพรรณผสมป่าเต็งรัง บางส่วนมีสภาพเป็นป่าดิบแล้ง สภาพป่าค่อนข้างสมบูรณ์ ลักษณะป่าซับน้ำ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรดำเนินการจัดตั้งเป็นป่าชุมชน เพื่อเป็นการรักษาสภาพแวดล้อมของชุมชนให้คงอยู่ และก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยังยืน
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2546ปีที่สิ้นสุด : 2550
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ที่ ทส.1605.2/11463 ลว 8 ธ.ค. 46
ผู้ตรวจสอบ :
สภาพป่า :
   
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
   

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :