หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านศรีนาป่าน  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านศรีนาป่าน
ปีที่เริ่มโครงการ : 2550
ที่ตั้ง : ต.เรือง อ.เมืองน่าน จ.น่าน
เนื้อที่ : 72 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
สถาพทั่วไป : ป่าเบญจพรรณ ไม้ประดู่
หมู่บ้าน : บ้านศรีนาป่าน (หมู่ 1)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2550ปีที่สิ้นสุด : 2555
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.203/10878 ลว. 9 ก.ค. 2550
ผู้ตรวจสอบ : นายพิทยา จำปาแก้ว
สภาพป่า :
    แหล่งหาของป่า แหล่งไม้ใช้สอย สาธารณะประโยชน์ในหมู่บ้าน
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรจัดตั้งเป็นป่าชุมชนได้ เพื่อให้ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันและช่วยกันอนุรักษ์ป่าไม้

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :