หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านโป่งกำแพง  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านโป่งกำแพง
ปีที่เริ่มโครงการ : 2558
ที่ตั้ง : ต.เนินขาม อ.กิ่งอำเภอเนินขาม จ.ชัยนาท
เนื้อที่ : 675 ไร่ 3 งาน 36 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาราวเทียน จ.ชัยนาท
สถาพทั่วไป : ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาราวเทียน บริเวณบ้านโป่งกำแพง เป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อน มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ประมาณ 97 – 282 เมตร ลักษณะดินเป็นดินลูกรัง ความอุดมสมบูรณ์ของดินค่อนข้างต่ำ พื้นที่ทางทิศใต้ เป็นพื้นที่ทำกินของราษฎรในหมู่บ้าน โดยราษฎรได้ปลูกพืชไร่ เช่น มันสำปะหลัง อ้อย ข้าวโพด และสวนป่ายูคาลิปตัส
หมู่บ้าน : โป่งกำแพง (หมู่ 18)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2558ปีที่สิ้นสุด : 2568
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/19087 ลว 22 ธันวาคม 2557
ผู้ตรวจสอบ :
สภาพป่า :
   
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
   
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2551ปีที่สิ้นสุด : 2556
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.203/13082 ลว.15 ก.ค. 51
ผู้ตรวจสอบ : นางสาวพรทิพย์ ปิยะโชติ
สภาพป่า :
    ป่าเบญจพรรณผสมป่าเต็งรัง
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    ราษฎรบ้านโป่งกำแพง ได้ใช้ประโยชน์จากป่าในการเป็นแหล่งอาหาร โดยได้ร่วมกับเครือข่ายป่าชุมชนเขาราวเทียนทอง ดูแลรักษาป่าชุมชน บริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาราวเทียน มาเป็นระยะเวลาพอสมควร ซึ่งเกิดผลดีกับป่าบริเวณดังกล่าว การอนุญาตให้ชุมชนจัดทำโครงการป่าชุมชน ในบริเวณที่ขออนุญาต จะเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ราษฎรในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดการใช้ประโยชน์จากป่าอย่างสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน จึงเห็นควรอนุญาตให้จัดทำโครงการป่าชุมชนได้

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ตรวจสอบแล้ว
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :