หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านฝั่งคลอง  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านฝั่งคลอง
ปีที่เริ่มโครงการ : 2549
ที่ตั้ง : ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
เนื้อที่ : 74 ไร่ 0 งาน 15 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแควระบม และป่าสียัด จ.ฉะเชิงเทรา
สถาพทั่วไป : เป็นเนินเขา เป็นภูเขา พื้นที่ราบสลับกัน มีลำคลองไหลผ่าน
หมู่บ้าน : ฝั่งคลอง (หมู่ 21)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2559ปีที่สิ้นสุด : 2569
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/3679 ลว 7 มี.ค. 59
ผู้ตรวจสอบ : นางสาวเกศินี รัตนชล
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณ มีพันธุ์ไม้หลายชนิด เช่นมะค่าแต้ พะยูง ประดู่ป่า ไผ่ป่า และนนทรีป่า เป็นต้น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นสมควรจัดตั้งโครงการป่าชุมชนเป็นการต่อเนื่อง
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2549ปีที่สิ้นสุด : 2554
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ที่ ทส.1605.2/12416 ลว 15 ก.ย. 2549
ผู้ตรวจสอบ : นายกฤษณะ ศรีเจริญ
สภาพป่า :
    ป่าดิบแล้ง มีไม้ประดู่ นนทรี มะค่า ฯลฯ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรสนับสนุนโครงการฯ

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :