หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านหนองปลาซิว  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านหนองปลาซิว
ปีที่เริ่มโครงการ : 2550
ที่ตั้ง : ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
เนื้อที่ : 424 ไร่ 0 งาน 1 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
สถาพทั่วไป : เป็นป่าพื้นราบดินร่วนปนลูกรัง
หมู่บ้าน : บ้านหนองปลาซิว (หมู่ 8)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2550ปีที่สิ้นสุด : 2555
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ที่ ทส.1605.203/13599 ลว 24 ก.ค.2551
ผู้ตรวจสอบ : นายบุญนำ รัตนมณฑ์
สภาพป่า :
    ป่าดิบแล้ง มีพรรณไม้ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นพอสมควร มีไม้ ประดู่ป่า มะหาด กระบก และพืชสมุนไพรขึ้นอยู่หลายชนิด
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรสนันสนุนเข้าร่วมโครงการป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :