หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านโสกขาแก้ว  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านโสกขาแก้ว
ปีที่เริ่มโครงการ : 2551
ที่ตั้ง : ต.ห้วยเตย อ.กิ่งอำเภอซำสูง จ.ขอนแก่น
เนื้อที่ : 57 ไร่ 3 งาน 25 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
สถาพทั่วไป : มีลักษณะเป็นดินร่วนปนทราย มีความลาดเอียงไปทางทิศใต้ของพื้นที่
หมู่บ้าน : โสกขาแก้ว (หมู่ 3)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2562ปีที่สิ้นสุด : 2572
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.3
ผู้ตรวจสอบ : นายดนัย นิลคูหา
สภาพป่า :
    ป่าอุดมสมบูรณ์ สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ และแหล่งอาหารสำหรับราษฏรในชุมชนได้ มีความหนาแน่นของพรรณไม้ประมาณร้อยละ 80 ของพื้นที่
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรต่ออายุ ป่าชุมชน โครงการ เป็นการต่อเนื่อง
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2551ปีที่สิ้นสุด : 2556
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.203/13201 ลว. 16 กรกฎาคม 2551
ผู้ตรวจสอบ : นายไชยา คล้ายคลึง
สภาพป่า :
    เป็นป่าเต็งรัง มีความหนาแน่นประมาณ 45 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ พรรณไม้ที่พบได้แก่ ไม้เหียง กราด รัก แดง มะม่วงหัวแมงวัน
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    มีความเหมะสมในการส่งเสริมจัดตั้งป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :