หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านภิรมย์สุข  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านภิรมย์สุข
ปีที่เริ่มโครงการ : 2543
ที่ตั้ง : ต.วังตะเคียน อ.กิ่งอำเภอหนองมะโมง จ.ชัยนาท
เนื้อที่ : 707 ไร่ 2 งาน 47 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาช่องลม ป่าเขาหลัก จ.ชัยนาท
สถาพทั่วไป : หมู่บ้านภิรมย์สุข พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม น้ำท่วมไม่ถึง สูงจากระดับ น้ำทะเลปานกลาง ประมาณ 75 เมตร ดินเป็นดินทราย และมีภูเขาสูง อยู่บริเวณทิศตะวันตกของหมู่บ้าน สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ประมาณ 100 เมตร
หมู่บ้าน : ภิรมย์สุข (หมู่ 9)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2557ปีที่สิ้นสุด : 2567
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/19087
ผู้ตรวจสอบ : นางสาวพรทิพย์ ปิยะโชติ
สภาพป่า :
    ป่าเต็งรังผสมป่าเบญจพรรณ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรให้ัจัดทำโครงการป่าชุมชน
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2543ปีที่สิ้นสุด : 2548
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : 13 มีค.43
ผู้ตรวจสอบ : นางสาวพรทิพย์ ปิยะโชติ
สภาพป่า :
    เสื่อมโทรม มีไม้ประดู่ ยางพลวงขึ้นอยู่ประปราย
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรให้จัดทำโครงการป่าชุมชนเพื่อเป็นการฟื้นฟูสภาพป่าที่เสื่อมโทรม

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ตรวจสอบแล้ว
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :