หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านนางลือ  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านนางลือ
ปีที่เริ่มโครงการ : 2543
ที่ตั้ง : ต.นางลือ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท
เนื้อที่ : 0 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : อื่น ๆ
สถาพทั่วไป : เป็นที่ราบลุ่มมีบึงนางลือเป็นบึงธรรมชาติ รอบบึงเป็นที่นาและที่อยู่อาศัยของชุมชน
หมู่บ้าน : บ้านนางลือ (หมู่ 2)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2543ปีที่สิ้นสุด : 2548
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : 13 มีค.43
ผู้ตรวจสอบ : นายองอาจ เติมศรีวีระกูล
สภาพป่า :
    ไม่มีสภาพป่า
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรให้จัดทำโครงการป่าชุมชนเพื่อเป็นการสนับสนุนโครงการป่าพื้นบ้าน อาหารชุมชนของกรมป่าไม้

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :