หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านหนองกระทุ่ม  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านหนองกระทุ่ม
ปีที่เริ่มโครงการ : 2544
ที่ตั้ง : ต.อู่ตะเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท
เนื้อที่ : 287 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : เป็นภูเขาลูกเดียว สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 260 เมตร สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ
หมู่บ้าน : หนองกระทุ่ม (หมู่ 1)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2544ปีที่สิ้นสุด : 2549
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : 11 เมย.44
ผู้ตรวจสอบ : นายองอาจ เติมศรีวีระกูล
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณ มีไม้ขนาดเล็กขึ้นกระจายอยู่ทั่วไป ได้แก่ ประดู่ แดง มะค่าโมง มะกอกป่า งิ้วป่า และมีไม้ไผ่รวกขึ้นปนอยู่ทั่วไป
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรให้จัดทำโครงการป่าชุมชนเพื่อเป็นแหล่งอาหารให้กับชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :