หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านหนองกง  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านหนองกง
ปีที่เริ่มโครงการ : 2544
ที่ตั้ง : ต.ไพรนกยูง อ.หันคา จ.ชัยนาท
เนื้อที่ : 670 ไร่ 1 งาน 14 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : เป็นภูเขา 4 ลูกติดต่อกันเป็นเทือกเขา ลักษณะดินเป็นดินลูกรังมีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างต่ำ
หมู่บ้าน : หนองกง (หมู่ 11)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2562ปีที่สิ้นสุด : 2572
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : 3720/62 ลว 30 ตค 62
ผู้ตรวจสอบ : นางสาวพรทิพย์ ปิยะโชติ
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณ ผสมป่าเต็งรัง พรรณไม้ได้แก่ ประดู่ มะค่าแต้ มะค่าโมง แดง เต็ง รัง ตีนนก กระโดน มะเกลือ มะขามป้อม ชงโค เปล้า ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า : เห็นควรอนุญาตให้จัดทำโครงการป่าชุมชน เพื่อส่งเสริมให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่า
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรให้จัดทำโครงการป่าชุมชน
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2544ปีที่สิ้นสุด : 2549
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : 23 กพ.44
ผู้ตรวจสอบ : นายองอาจ เติมศรีวีระกูล
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณ ผสมป่าเต็งรัง พรรณไม้ได้แก่ ประดู่ มะค่าแต้ มะค่าโมง แดง เต็ง รัง ตีนนก กระโดน มะเกลือ มะขามป้อม ชงโค เปล้า
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรอนุญาตให้จัดทำโครงการป่าชุมชน เพื่อส่งเสริมให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่า

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ตรวจสอบแล้ว
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :