หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านบ่อลึก  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านบ่อลึก
ปีที่เริ่มโครงการ : 2545
ที่ตั้ง : ต.วังตะเคียน อ.กิ่งอำเภอหนองมะโมง จ.ชัยนาท
เนื้อที่ : 168 ไร่ 1 งาน 99 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : เป็นภูเขาลูกเดียว ดินเป็นดินลูกรัง หน้าดินตื้น ความอุดมสมบูรณ์ต่ำ
หมู่บ้าน : บ่อลึก (หมู่ 6)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2562ปีที่สิ้นสุด : 2572
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : 3760/62 ลว 1 พย 62
ผู้ตรวจสอบ : นางสาวพรทิพย์ ปิยะโชติ
สภาพป่า :
    เบญจพรรณ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรให้จัดทำโครงการป่าชุม
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2545ปีที่สิ้นสุด : 2562
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : กษ 0710.4/840 ลว 14 ม.ค. 45, กษ 0710.4/840 ลว 14 ม.ค. 45,ทส 1605.43/5246 ลว 22 เม.ย. 57
ผู้ตรวจสอบ : นางสาวพรทิพย์ ปิยะโชติ
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณิ พันธุ์ไม้ที่พบ เต็ง รัง แดง ชงโค พฤกษ์ ติ้ว มะค่าแต้ ฯลฯ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรให้จัดทำโครงการป่าชุมชนเพื่อสนับสนุนให้ราษฏรมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่า

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ตรวจสอบแล้ว
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :