หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านทุ่งใหญ่  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านทุ่งใหญ่
ปีที่เริ่มโครงการ : 2558
ที่ตั้ง : ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
เนื้อที่ : 135 ไร่ 1 งาน 95 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าตระ ป่าห้วยหลอด และป่าเขาขุมทรัพย์ จ.สตูล
สถาพทั่วไป : เป็นที่ราบเชิงเขา
หมู่บ้าน : ทุ่งใหญ่ (หมู่ 8)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2558ปีที่สิ้นสุด : 2568
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/1980 ลว 6 ก.พ. 58
ผู้ตรวจสอบ : นางกมลมาส รัตนมณี
สภาพป่า :
    ป่าสมบูรณ์ มีพันธุ์ไม้หลากหลาย เช่น ไม้สาวดำ ไม้ตะเคียน เป็นต้น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    สภาพค่อนข้างสมบูรณ์ องค์กรประชาชนมีความเข้มแข็ง มีกิจกรรมดูแลรักษาป่าชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง เห็นควรส่งเสริมและสนับสนุนให้จัดทำโครงการป่าชุมชนต่อไป
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2558ปีที่สิ้นสุด : 2568
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/1980 ลว 6 ก.พ. 58
ผู้ตรวจสอบ : นางกมลมาส รัตนมณี
สภาพป่า :
    ป่าสมบูรณ์ มีพันธุ์ไม้หลากหลาย เช่น ไม้สาวดำ ไม้ตะเคียน เป็นต้น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    สภาพค่อนข้างสมบูรณ์ องค์กรประชาชนมีความเข้มแข็ง มีกิจกรรมดูแลรักษาป่าชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง เห็นควรส่งเสริมและสนับสนุนให้จัดทำโครงการป่าชุมชนต่อไป

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ตรวจสอบแล้ว
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :