หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านควนโท๊ะ  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านควนโท๊ะ
ปีที่เริ่มโครงการ : 2550
ที่ตั้ง : ต.แป-ระ อ.ท่าแพ จ.สตูล
เนื้อที่ : 36 ไร่ 1 งาน 52 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : ที่ราบ , เนินเขา
หมู่บ้าน : บ้านควนโท๊ะ (หมู่ 2)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2562ปีที่สิ้นสุด : 2572
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1626.31/2580 ลว. 4 ตุลาคม 2562
ผู้ตรวจสอบ : นางกมลมาส รัตนมณี
สภาพป่า :
    ป่าโปร่ง
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    ป่าค่อนข้างสมบูรณ์ ราษฎรในพื้นที่ให้ความร่วมมือในการอนุรักษ์ป่าเป็นอย่างดี เห็นควรดำเนินการจัดตั้งป่าชุมชน ต่อเนื่องต่อไป
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2550ปีที่สิ้นสุด : 2555
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.203/16897 ลว. 20 กันยายน 2550
ผู้ตรวจสอบ : นางกมลมาส รัตนมณี
สภาพป่า :
    ป่าละเมาะ ทุ่งหญ้า มีการปลูกไม้เพิ่มบริเวณโดยรอบ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เป็นบริเวณที่ราษฎรใช้ประโยชน์หลากหลายทั้งด้านเกษตร ปศุสัตว์ เห็นควรให้ดำเนินการจัดตั้งเป็นป่าชุมชนได้บางส่วน ประมาณ 57 ไร่ เพื่อให้ราษฎรได้มีแหล่งใช้สอยในชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ตรวจสอบแล้ว
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :