หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านปาเต๊ะ  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านปาเต๊ะ
ปีที่เริ่มโครงการ : 2550
ที่ตั้ง : ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมืองสตูล จ.สตูล
เนื้อที่ : 57 ไร่ 2 งาน 49 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : ที่ราบ
หมู่บ้าน : บ้านปาเต๊ะ (หมู่ 3)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2550ปีที่สิ้นสุด : 2555
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.203/16897 ลว. 20 กันยายน 2550
ผู้ตรวจสอบ : นางกมลมาส รัตนมณี
สภาพป่า :
    ป่าละเมาะ , ทุ่งหญ้า มีการปลูกไม้เพิ่มบางส่วน
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    พื้นที่ดังกล่าวเป็นที่ดินสาธารณะประโยชน์ที่ราษฎรใช้ประโยชยน์ร่วมกัน เห็นควรให้จัดทำโครงการป่าชุมชนได้โดยความเห็นชอบของนายอำเภอเมืองสตูล

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :