หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านมะหงัง  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านมะหงัง
ปีที่เริ่มโครงการ : 2551
ที่ตั้ง : ต.ทุ่งบุหลัง อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
เนื้อที่ : 110 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : ป่าชายเลน น้ำทะเลขึ้นลง
หมู่บ้าน : บ้านมะหงัง (หมู่ 1)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2551ปีที่สิ้นสุด : 2556
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.203/9994 ลว. 9 มิถุนายน 2551
ผู้ตรวจสอบ : นางกมลมาส รัตนมณี
สภาพป่า :
    ป่าชายเลน มีต้นลำพูเป็นไม้เด่นในพื้นที่
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    พื้นที่ดังกล่าว มีสภาพป่าสมบูรณ์ปานกลาง ประกอบกับชุมชนมีความพร้อมที่จะดูแล ปลูกเสริมใหม่สภาพป่าที่สมบูรณ์มากขึ้น จึงเห็นควรให้จำทำป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :