หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านสะพานวา  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านสะพานวา
ปีที่เริ่มโครงการ : 2551
ที่ตั้ง : ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
เนื้อที่ : 38 ไร่ 3 งาน 49 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าตระ ป่าห้วยหลอด และป่าเขาขุมทรัพย์ จ.สตูล
สถาพทั่วไป : เป็นที่ราบ ด้านตะวันออกของพื้นที่ติดเขาติง ส่วนกลางของพื้นที่เป็นอ่างเก็บน้ำของหมู่บ้าน
หมู่บ้าน : บ้านสะพานวา (หมู่ 5)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2562ปีที่สิ้นสุด : 2572
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1626.31/2580 ลว. 4 ตุลาคม 2562
ผู้ตรวจสอบ : นางกมลมาส รัตนมณี
สภาพป่า :
    เป็นป่าปลูก ไม่มีสภาพเป็นป่าธรรมชาติ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    พื้นที่ดำเนินการเป็นอ่างเก็บน้ำ ราษฎรในพื้นที่จัดกิจกรรมปลูกป่าอย่างต่อเนื่อง เห็นควรให้จัดทำโครงการป่าชุมชนต่อเนื่องต่อไป
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2551ปีที่สิ้นสุด : 2556
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.203/9994 ลว. 9 มิถุนายน 2552
ผู้ตรวจสอบ : นางกมลมาส รัตนมณี
สภาพป่า :
    เป็นป่าปลูก ไม่มีสภาพเป็นป่าธรรมชาติ พันธุ์ไม้ที่ปลูกส่วนใหญ่ คือขี้เหล็ก กระถินเทพา
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    พื้นที่ดังกล่าว เป็นอ่านเก็บน้ำของหมู่บ้าน การปลูกต้นไม้เสิรมในพื้นที่จะช่วยรักษาความชุ่มชื่นในอ่างเก็บน้ำได้ตลอดปี จึงเห็นควรจัดทำเป็นป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ตรวจสอบแล้ว
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :