หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านขุมทรัพย์  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านขุมทรัพย์
ปีที่เริ่มโครงการ : 2552
ที่ตั้ง : ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
เนื้อที่ : 244 ไร่ 3 งาน 32 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าตระ ป่าห้วยหลอด และป่าเขาขุมทรัพย์ จ.สตูล
สถาพทั่วไป : เป็นภูเขา
หมู่บ้าน : บ้านขุมทรัพย์ (หมู่ 4)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2562ปีที่สิ้นสุด : 2572
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1626.31/2580 ลว. 4 ตุลาคม 2562
ผู้ตรวจสอบ : นางกมลมาส รัตนมณี
สภาพป่า :
    ป่าอุดมสมบูรณ์
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    ป่าอุดมสมบูรณ์ พื้นที่มีแหล่งต้นน้ำที่สำคัฐ เห็นควรให้จัดทำโครงการป่าชุมชน ต่อเนื่องต่อไป
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2552ปีที่สิ้นสุด : 2557
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.33/227 ลว. 6 ก.พ. 52
ผู้ตรวจสอบ : นางกมลมาส รัตนมณี
สภาพป่า :
    เป็นป่าทึบ ชื้น มีไม้ใหญ่ชนิดต่างๆ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    บริเวณที่ขอจัดทำโครงการยังมีสภาพป่าอุดมสมบูรณ์ แต่โดยรอบพื้นที่มีการบุกรุกเพื่อทำสวนยางพารา จึงเห็นควรให้จัดทำโครงการเพื่อให้ชุมชนได้ดูแลพื้นที่ร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่ต่อไป

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ตรวจสอบแล้ว
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :