หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านทุ่งพงษ์  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านทุ่งพงษ์
ปีที่เริ่มโครงการ : 2545
ที่ตั้ง : ต.หนองน้อย อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท
เนื้อที่ : 13 ไร่ 2 งาน 9 ตารางวา
ประเภทป่า : อื่น ๆ
สถาพทั่วไป : เป็นที่ราบลุ่ม ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย บริเวณรอบ ๆ เป็นที่นา
หมู่บ้าน : ทุ่งพงษ์ (หมู่ 8)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2545ปีที่สิ้นสุด : 2550
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : กษ 0710.4/840 ลว 14 ม.ค. 45
ผู้ตรวจสอบ : นายองอาจ เติมศรีวีระกูล นายวรากร เกษมพันธุ์กุล
สภาพป่า :
    เป็นป่าเต็งรัง มีไม้ขนาดเล็กถึงขนาดกลางขึ้นปะปนอยู่ทั่วไป พรรณไม้ได้แก่ เต้ง รัง ประดู่ แดง มะค่าแต้ พะยอม สะเดา ตะคร้ำ มะกอกป่า งิ้วป่า
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรให้จัดทำโครงการป่าชุมชนได้ เพื่อส่งเสริมให้ราษำรมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่าไม้

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :