หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านหัวทาง  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านหัวทาง
ปีที่เริ่มโครงการ : 2552
ที่ตั้ง : ต.คลองขุด อ.เมืองสตูล จ.สตูล
เนื้อที่ : 588 ไร่ 2 งาน 92 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
สถาพทั่วไป : เป็นที่ราบชายฝั่งทะเลมีน้ำท่วมถึง ด้านทิศเหนือของพื้นที่ เป็นภูเขาหินปูน
หมู่บ้าน : บ้านหัวทาง (หมู่ )

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2552ปีที่สิ้นสุด : 2557
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.33/227 ลว. 6 ก.พ. 52
ผู้ตรวจสอบ : นางกมลมาส รัตนมณี
สภาพป่า :
    เป็นป่าชายเลน มีสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ มีชนิดพันธุ์ไม้ป่าชายเลนค่อนข้างหนาแน่น เช่นโกงกางใบใหญ่ โกงกางใบเล็ก ลำพู ลำแพน ตะบูน แสมขาว แสมดำ บริเวณด้านเหนือพันธุ์ไม้ที่ขึ้นเช่น ตะเคียนทอง หลุมพอ ไทร โพธิ์ ไผ่ รักเขา กฤษณา มะยมเขา ปรงภูเขา
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    สภาพพื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ ไม่มีการบุกรุกทำลายป่าเหมาะที่จะบำรุงรักษาไว้เป็นแหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบกับราษฎรในชุมชนมีความเข็มแข็งและมีความพร้อม จึงเห็นควรให้ชุมชนบริหารจัดการพื้นที่ป่าชุมชนดังกล่าวได้

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :