หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านบางเขา  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านบางเขา
ปีที่เริ่มโครงการ : 2550
ที่ตั้ง : ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
เนื้อที่ : 100 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
สถาพทั่วไป : เป็นที่ราบลุ่ม มีน้ำท่วมขัง
หมู่บ้าน : บางเขา (หมู่ 5)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2550ปีที่สิ้นสุด : 2555
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.203/53 ลว 2 ม.ค. 51
ผู้ตรวจสอบ : นายสกล จิราวนิชพันธ์
สภาพป่า :
    เป็นป่าเสม็ดโดยทั่วไป ทั้งพื้นที่
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นด้วย เนื่องจากผู้นำและราษฎรในชุมชนมีความต้องการรักษาป่าฝืนนี้ไว้ใช้สอยในชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ตรวจสอบแล้ว
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :