หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านบนควน  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านบนควน
ปีที่เริ่มโครงการ : 2562
ที่ตั้ง : ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
เนื้อที่ : 220 ไร่ 1 งาน 87 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าควนหินผุด และป่ายอดเขาแก้ว จ.สงขลา
สถาพทั่วไป : เนินเขา
หมู่บ้าน : บนควน (หมู่ 6)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2562ปีที่สิ้นสุด : 2572
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1626.31/2580 ลว. 4 ตุลาคม 2562
ผู้ตรวจสอบ : นางกมลมาส รัตนมณี
สภาพป่า :
    ป่าอุดมสมบูรณ์
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    สภาพพื้นที่มีความเหมาะสมจัดทำโครงการ สภาพป่ายังอุดมสมบูรณ์ มีแหล่งน้ำและชุมชนมีความพร้อมในกิจกรรมด้านการอนุรักษ์อย่างต่อเนื่อง
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2549ปีที่สิ้นสุด : 2554
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.2/10882 ลว.22 สิงหาคม 2549
ผู้ตรวจสอบ : นายวีรพันธ์ พิชญ์พนัส
สภาพป่า :
    ป่าดิบชื้น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรอนุมัติให้จัดทำโครงการได้ตามเสนอ สภาพป่าดีมาก ผู้นำชุมชนมีความตั้งใจดี

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ตรวจสอบแล้ว
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :