หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านสำนักยอ  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านสำนักยอ
ปีที่เริ่มโครงการ : 2550
ที่ตั้ง : ต.แค อ.จะนะ จ.สงขลา
เนื้อที่ : 825 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
สถาพทั่วไป : เนินเขา
หมู่บ้าน : สำนักยอ (หมู่ 7)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2550ปีที่สิ้นสุด : 2555
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.203/15615 ลว. 3 กันยายน 2550
ผู้ตรวจสอบ : นายวีรพันธ์ พิชญ์พนัส
สภาพป่า :
    มีความอุดมสมบูรณ์ดี
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    สภาพป่าของหมู่บ้านมีความอุดมสมบูรณ์ดี แม้จะมีพื้นที่ไม่มาก แต่ควรสงวนไว้เป็นแนวป่ากันชนของหมู่บ้านต่อไป

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :