หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านสำนักหว้า  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านสำนักหว้า
ปีที่เริ่มโครงการ : 2551
ที่ตั้ง : ต.เขามีเกียรติ อ.สะเดา จ.สงขลา
เนื้อที่ : 34 ไร่ 3 งาน 92 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าควนนายเส้น ป่าควนเหม็ดชุนป่าควนแม่เขานา ป่าควนลูกหมี และป่าควนปาหยัง จ.สงขลา
สถาพทั่วไป : เป็นที่ราบเชิงเขา
หมู่บ้าน : สำนักหว้า (หมู่ 3)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2562ปีที่สิ้นสุด : 2572
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1626.31/2580 ลว. 4 ตุลาคม 2562
ผู้ตรวจสอบ : นางกมลมาส รัตนมณี
สภาพป่า :
    ป่าอุดมสมบูรณ์
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    พื้นที่มีความเหมาะสมราษฎรในพื้นที่มีความตั้งใจและให้ความร่วมมือที่จะดำเนินการจัดตั้งป่าชุมชนต่อไป
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2551ปีที่สิ้นสุด : 2556
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.203/2323 ลว. 7 กุมภาพันธ์ 2551
ผู้ตรวจสอบ : นายวีรพันธ์ พิชญ์พนัส
สภาพป่า :
    มีความอุดมสมบูรณ์อยู่บางส่วน
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    พื้นที่มีความเหมาะสมและผู้นำมีความตั้งใจและให้ความร่วมมือจะดำเนินการจัดตั้งป่าชุมชนต่อไป

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ตรวจสอบแล้ว
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :