หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านกลาง  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านกลาง
ปีที่เริ่มโครงการ : 2561
ที่ตั้ง : ต.ควนโส อ.ควนเนียง จ.สงขลา
เนื้อที่ : 579 ไร่ 1 งาน 82 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าทุ่งบางนกออก จ.สงขลา
สถาพทั่วไป : ที่ราบชายฝั่งทะเลสาบ
หมู่บ้าน : บ้านกลาง (หมู่ 6)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2562ปีที่สิ้นสุด : 2572
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : กปม.3215/2560 ลว 28 พ.ย. 60
ผู้ตรวจสอบ : นางกมลมาส รัตนมณี
สภาพป่า :
    ป่าเสม็ด
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เสภาพพื้นที่มีความเหมาะสม ชาวบ้านในพื้นที่ให้ความร่วมมือในด้านการอนุรักษ์
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2552ปีที่สิ้นสุด : 2557
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.33/2277 ลว. 6 กุมภาพันธ์ 2552
ผู้ตรวจสอบ : นายวีรพันธ์ พิชญ์พนัส
สภาพป่า :
    ป่าพรุ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    สภาพป่าสมบูรณ์ดี มีการเก็บหาของป่า เห็นควรสนับสนุนจัดตั้งป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ตรวจสอบแล้ว
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :