หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านหนองอ้น  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านหนองอ้น
ปีที่เริ่มโครงการ : 2555
ที่ตั้ง : ต.กำแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
เนื้อที่ : 16 ไร่ 1 งาน 38 ตารางวา
ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
สถาพทั่วไป : เป็นที่ราบ
หมู่บ้าน : บ้านหนองอ้น (หมู่ 4)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2553ปีที่สิ้นสุด : 2557
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.33/5161 ลว. 12 มีนาคม 2553
ผู้ตรวจสอบ : นางกมลมาส รัตนมณี
สภาพป่า :
    เป็นป่าที่ราษฎรปลูกขึ้นมีต้นไม้ขนาดใหญ่ชนิด เช่น สะเดาเทียม มะฮอกกานี
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    พื้นที่ยื่นขอจัดทำโครงการมีสภาพเป็นป่าปลูกซึงราษฎรได้ร่วมกันปลูกขึ้น สภาพพื้นที่เหมาะสมกับการจัดทำโครงการป่าชุมชนและสามารถพัฒนาให้อยู่ในรูปแบบวนเกษตรต่อไปได้

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :