หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านชัฎฝาง  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านชัฎฝาง
ปีที่เริ่มโครงการ : 2546
ที่ตั้ง : ต.หนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท
เนื้อที่ : 356 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : เป็นเทือกเขา มียอดเขาสูงประมาณ 180 เมตร จากระดับน้ำทะเล ลักษณะดินเป็นดินทรายมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ
หมู่บ้าน : ชัฎฝาง (หมู่ 10)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2546ปีที่สิ้นสุด : 2551
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : กษ 0705.2/2634 ลว 12 มี.ค. 46
ผู้ตรวจสอบ : นายองอาจ เติมศรีวีระกูล, นายวรากร เกษมพันธุ์กุล
สภาพป่า :
    ป่าเบญจพรรณผสมป่าเต็งรัง มีไม้ขนาดเล็กขึ้นอยู่ทั่วไป การปกคลุมเรือนยอดไม่หนาแน่น พันธุ์ไม้ได้แก่ เต็ง รัง ประดู่ แดง สะเดา คูน กระพี้จั่น กรวยป่า มะกอกป่า งิ้วป่า มีไผ่รวกและสาบเสือขึ้นอยู่ทั่วไป
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรให้จัดทำโครงการป่าชุมชน เพื่อให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่า และมีแหล่งอาหารอย่างยั่งยืน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :