หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านดักคะนน  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านดักคะนน
ปีที่เริ่มโครงการ : 2547
ที่ตั้ง : ต.ธรรมามูล อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท
เนื้อที่ : 26 ไร่ 2 งาน 18 ตารางวา
ประเภทป่า : อื่น ๆ
สถาพทั่วไป : ลูกป็นที่ราบลุ่ม มีบึงหนองลาด เป็นบึงน้ำสาธารณะ นอกจากนี้ราษฏร ยังดูแลภูเขาลูกเล็ก ๆ อีก 1 ลูก
หมู่บ้าน : ดักคะนน (หมู่ 3)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2547ปีที่สิ้นสุด : 2552
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.2/3804 ลว 23 เม.ย. 47
ผู้ตรวจสอบ : นายองอาจ เติมศรีวีระกูล, นายวรากร เกษมพันธุ์กุล
สภาพป่า :
    บริเวณบึงไม่มีสภาพป่า ส่วนบริเวณภูเขาเป็นป่าเบญจพรรณ ไม้พรรณไม้ขึ้นกระจายอยู่ทั่วไป
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรให้จัดทำโครงการป่าชุมชน เพื่อเป็นการสนับสนุนโครงการพัฒนาป่าชุมชนลงสู่ท้องถิ่น ของกรมป่าไม้

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :