หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบึงปากสพ(บึงห้วยหอม)  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบึงปากสพ(บึงห้วยหอม)
ปีที่เริ่มโครงการ : 2547
ที่ตั้ง : ต.หนองน้อย อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท
เนื้อที่ : 123 ไร่ 3 งาน 61 ตารางวา
ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
สถาพทั่วไป : เป็นที่ราบลุ่ม มีบึงน้ำตามธรรมชาติบริเวณโดยรอยเป็นที่นาของราษฎร คันบึงเป็นทางสาธารณะ
หมู่บ้าน : หนองแค (หมู่ 1)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2547ปีที่สิ้นสุด : 2552
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.2/3804 ลว 23 เม.ย. 47
ผู้ตรวจสอบ : นายองอาจ เติมศรีวีระกูล นายวรากร เกษมพันธุ์กุล
สภาพป่า :
    ไม่มีสภาพป่า
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรให้จัดทำโครงการป่าชุมชน เพื่อเป็นการสนับสนุนโครงการป่าพื้นบ้าน อาหารชุมชน ของกรมป่าไม้

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :