หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนเขาหนองหลวง(เขารำแพน)  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนเขาหนองหลวง(เขารำแพน)
ปีที่เริ่มโครงการ : 2547
ที่ตั้ง : ต.ไพรนกยูง อ.หันคา จ.ชัยนาท
เนื้อที่ : 134 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : เป็นภูเขาลูกเดียว สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 156 เมตร ลักษณะดินเป็นดินลูกรัง หน้าดินตื้น ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ
หมู่บ้าน : รางจิก (หมู่ 7)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2562ปีที่สิ้นสุด : 2572
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : 3720/62 ลว 30 ตค 62
ผู้ตรวจสอบ : นางสาวพรทิพย์ ปิยะโชติ
สภาพป่า :
    เบญจพรรณ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรให้จัดทำโครงการป่าชุมชน
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2547ปีที่สิ้นสุด : 2551
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.2/9998 ลว 13 ต.ค. 46
ผู้ตรวจสอบ : นายองอาจ เติมศรีวีระกูล, นายวรากร เกษมพันธุ์กุล
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณ มีไม้ขนาดเล็กถึงขนาดกลางขึ้นอยู่ทั่วไป พันธุ์ไม้ได้แก่ ประดู่ แดง ตะแบก มะค่าแต้ ตีนนก คูน เปล่า โมกมัน ฯลฯ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรอนุญาตให้จัดทำโครงการป่าชุมชน เพื่อให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่า และใช้ประโยชน์จากป่าเป็นแหล่งอาหารของชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ตรวจสอบแล้ว
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :