หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านแหลมทอง (ป่าชุมชนหลวงพ่อดัด)  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านแหลมทอง (ป่าชุมชนหลวงพ่อดัด)
ปีที่เริ่มโครงการ : 2546
ที่ตั้ง : ต.หนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท
เนื้อที่ : 272 ไร่ 1 งาน 1 ตารางวา
ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
สถาพทั่วไป : เป็นที่ราบลุ่ม ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย
หมู่บ้าน : แหลมทอง (หมู่ 1)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2546ปีที่สิ้นสุด : 2551
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.2/9998 ลว 13 ต.ค. 46
ผู้ตรวจสอบ : นายองอาจ เติมศรีวีระกูล
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณผสมป่าเต็งรัง พันธุ์ไม้ที่ ได้แก่ ประดู่ แดง มะค่าโมง ตะแบก สะเดา เต็ง รัง มะค่าแต้ สวอง พลวง ฯลฯ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรให้จัดทำโครงการป่าชุมชน เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ และใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนเป็นแหล่งอาหารตามธรรมชาติและเขตอภัยทาน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :