หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าหมู่บ้านเขาหลัก (บ้านพุน้อย)  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าหมู่บ้านเขาหลัก (บ้านพุน้อย)
ปีที่เริ่มโครงการ : 2549
ที่ตั้ง : ต.สะพานหิน อ.กิ่งอำเภอหนองมะโมง จ.ชัยนาท
เนื้อที่ : 307 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาช่องลม ป่าเขาหลัก จ.ชัยนาท
สถาพทั่วไป : เป็นภูเขาหินปูน มีลักษณะเป็นเทือกเขายาว มีถ้ำขนาดเล็กและขนาดกลางอยู่ทั่วไป ดินเป็นดินลูกรังและดินทรายมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ
หมู่บ้าน : พุน้อย (หมู่ 5)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2549ปีที่สิ้นสุด : 2554
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.2/9541 ลว 27 ก.ค. 49
ผู้ตรวจสอบ : นายองอาจ คณุตม์วงศ์
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณผสมป่าเต็งรัง พันธุ์ไม้ที่พบ ได้แก่ ประดู่ แดง มะค่าแต้ เขว้า สวอง เสลา ตะเคียน เต็ง รัง รกฟ้า พฤกษ์ มะกอกป่า โมกมัน เพกา เสี้ยว กระถินยักษ์ ผักหวาน สัตว์ป่าที่พบ ไก่ป่า ลิง ตุ่น ค้างคาว งู และนกหลากหลายชนิด
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรให้จัดทำโครงการป่าหมู่บ้าน เพื่อส่งเสริมให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่าและมีแหล่งอาหารตามธรรมชาติอย่างยั่งยืน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :