หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
บ้านหนองกะทะ (ป่าหมู่บ้านดงเพกา)  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : บ้านหนองกะทะ (ป่าหมู่บ้านดงเพกา)
ปีที่เริ่มโครงการ : 2549
ที่ตั้ง : ต.สะพานหิน อ.กิ่งอำเภอหนองมะโมง จ.ชัยนาท
เนื้อที่ : 566 ไร่ 3 งาน 48 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
สถาพทั่วไป : เป็นที่ราบลุ่ม ดินเป็นดินร่วนปนทราย มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง สูงจากระดับน้ำทะเล ประมาณ 60-70 เมตร
หมู่บ้าน :

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2560ปีที่สิ้นสุด : 2569
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/7618
ผู้ตรวจสอบ : นางสาวพรทิพย์ ปิยะโชติ
สภาพป่า :
    ป่าเต็งรัง และป่าเบญจพรรณ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรให้จัดทำโครงการป่าชุม
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2549ปีที่สิ้นสุด : 2553
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.2/9541 ลว 27 ก.ค. 49
ผู้ตรวจสอบ : นายองอาจ คณุตม์วงศ์
สภาพป่า :
    เป็นป่าผลัดใบ ประเภทป่าเบญจพรรณผสมป่าเต็งรัง พันธุ์ไม้ที่พบ ได้แก่ ประดู่ แดง มะค่าแต้ เหียง พลวง พฤกษ์ เพกา ตะแบก มะกอกป่า เปล้า เต็ง รัง ฯลฯ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรให้จัดทำโครงงการป่าหมู่บ้าน เพื่อส่งเสริมให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่าและมีแหล่งอาหารในชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ตรวจสอบแล้ว
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :