หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนป่าเขาราวเทียน  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนป่าเขาราวเทียน
ปีที่เริ่มโครงการ : 2550
ที่ตั้ง : ต.เด่นใหญ่ อ.หันคา จ.ชัยนาท
เนื้อที่ : 1741 ไร่ 0 งาน 62 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาราวเทียน จ.ชัยนาท
สถาพทั่วไป : เป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อน สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ประมาณ 140-300 เมตร ดินเป็นดินร่วนปนดินทราย และดินลูกรัง มีความอุดมสมบูรณ์ปานปลาง
หมู่บ้าน : บุทางรถ (หมู่ 5)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2562ปีที่สิ้นสุด : 2572
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : 3986/62 ลว. 19 พ.ย. 62
ผู้ตรวจสอบ : นางสาวพรทิพย์ ปิยะโชติ
สภาพป่า :
    เบ็ญจพรรณ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควารให้จัดทำโครงการป่าชุม
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2556ปีที่สิ้นสุด : 2561
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.43/7630
ผู้ตรวจสอบ : นางสาวพรทิพย์ ปิยะโชติ
สภาพป่า :
    เบญจพรรณ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรให้จัดทำโครงการป่าชุมชน
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2550ปีที่สิ้นสุด : 2555
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.203/6429 ลว 8 พ.ค.50,ทส 1605.43/7630 ลว 15 พ.ค. 56
ผู้ตรวจสอบ : นายองอาจ คณุตม์วงศ์
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณผสมป่าเต็งรัง การปกคลุมเรือนยอดค่อนข้างโปร่ง พันธุ์ไม้ที่พบ ได้แก่ ประดู่ แดง มะกา มะค่าโมง กระพี้จั่น กระโดน เต็ง รัง เหียง มะค่าแต้ พฤกษ์ เสี้ยว มะขามป้อม ยอป่า ฯลฯ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรให้จัดทำโครงการป่าชุมชนได้เพื่อส่งเสริมให้ราษฎรในชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่า

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ตรวจสอบแล้ว
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :