หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านห้วยส้านพลับพลา  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านห้วยส้านพลับพลา
ปีที่เริ่มโครงการ : 2553
ที่ตั้ง : ต.โป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
เนื้อที่ : 122 ไร่ 3 งาน 25 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ลาวฝั่งซ้าย และป่าแม่กกฝั่งขวา จ.เชียงราย
สถาพทั่วไป : มีลักษณะเป็นพื้นที่ราบและเป็นเนินเขาเล็กน้อย ดินมีสภาพเป็นดินร่วนผสมลูกรัง
หมู่บ้าน : บ้านห้วยส้านพลับพลา (หมู่ 6)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2553ปีที่สิ้นสุด : 2558
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.33/17085
ผู้ตรวจสอบ : นางศิริลักษณ์ สุวรรณคำ
สภาพป่า :
    ป่าเบญจพรรณผสมป่าเต็งรัง
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรอนุญาตให้จัดทำโครงการป่าชุมชนได้

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :