หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนแจ้งยาว  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนแจ้งยาว
ปีที่เริ่มโครงการ : 2543
ที่ตั้ง : ต.ภูแลนคา อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
เนื้อที่ : 20 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายางกลัก จ.ชัยภูมิ
สถาพทั่วไป : เป็นที่ลาบลุ่มมีลักษณะลาดเอียงจากด้านทิศตะวะนตกไปด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ มีร่องลำห้วยไหลพาดผ่านด้านทิศใต้ของพื้นที่ จะมีหนองน้ำธรรมชาติอยู่ในพื้นที่ ลักษณะของดิน จะเป็นดินร่วนปนดินเหนียว มีดินลูกรังกระจัดกรายอยู่บางจุด
หมู่บ้าน : แจ้งยาว (หมู่ 2)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2543ปีที่สิ้นสุด : 2548
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : 14 มีค.43
ผู้ตรวจสอบ : นายสมศักดิ์ เทียบคุณ
สภาพป่า :
    เคยผ่านการบุกรุกทำการเกษตรกรรมจากชาวบ้านที่อาศัยอยู่โดยรอบมาก่อน สภาพป่าจึไม่มีความอุดมสมบูรณ์ชนิดป่าจะเป็นป่าเบญจพรรณแล้ง พันธุ์ไม้ที่ขึ้นอยู่ได้แก่ แสมสาร มะค่าแต้ ตะโก พันชาด สะแก ต้นแจง กระถิน สะเดา ฯลฯ ไม้ชั้นล่างได้แก่ สาบเสือ ปอขี้ตุ่น บางจุดมีหญ้าแฝก พืชสมุนไพรและพืชอาหารได้แก่ กระเจียว เปราะหอม ผักหวาน ผักอีหมูบ ผักสามสิบ ย่านาง ผักติ้ว เห็ดชนิดต่างๆ สัตว์ป่าที่พบได้แก่ อึ่งอ่าง แย้ กิ้งก่า นกชนิดต่างๆ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เนื่องจากชุมชนได้มีการรวมตัวกันดูแลรักษาป่าพื้ที่แห่งนี้มาเป็นระยะเวลาติดต่อกันหลายปี แต่ยังไม่มีการกำหนด กฎ กติกา ข้อบังคับ หรือคณะกรรมการกลุ่ม สำหรับใช้กับคนในชุมชน รวมทั้ง กระบวนการ หรือแผนการจัดการป่าชุมชนในพื้นที่แตอย่างใด เห็นควรอนุญาตให้มีการจัดทำโครงการป่าชุมชนตามที่ขอได้

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :