หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนโคกหนองขาม-โคกหนองแห้ว-โคกหนองเกต  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนโคกหนองขาม-โคกหนองแห้ว-โคกหนองเกต
ปีที่เริ่มโครงการ : 2543
ที่ตั้ง : ต.หัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ
เนื้อที่ : 384 ไร่ 0 งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : เป็นที่ราบลุ่มมีลักษะณะลาดเอียงจากด้านทิศตะวันตกไปด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ มีร่องลำห้วยไหลพาดผ่านด้านทิศใต้ของพื้นที่ จะมีหนองน้ำธรรมชาติขึ้นอยู่ในพื้นที่ ตามชื่อที่ชาวบ้านเรียกได้แก่ หนองขาม-หนองเกต-หนองแห้ว ลักษะณะของดินจะเป็นดินร่วนปนดินเหนียว มีดินลูกรังขึ้นกระจัดกระจายอยู่บางจุด
หมู่บ้าน : หัวทะเล (หมู่ 1), หนองประดู่ (หมู่ 4), หัวสระเก่า (หมู่ 8), หัวสะพาน (หมู่ 10)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2543ปีที่สิ้นสุด : 2548
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : 14 มีค.43
ผู้ตรวจสอบ : นายสมศักดิ์ เทียบคุณ
สภาพป่า :
    เคยผ่านการบุกรุกทำการเกษตรกรรมจากชาวบ้านที่อาศัยอยู่โดยรอบพื้นที่มาก่อน ส๓พป่าจึงไม่มีความอุดมสมบูรณ์ ชนิดป่าจะเป็นป่าเบญจพรรณแล้ง พันไม้ที่ขึ้นอยู่ได้แก่ แสมสาร มะค่าแต้ ตะโก พันชาด สะแก ต้นแจง กระถิน สะเดา ฯลฯ ไม้ชันล่างได้แก่ สาบเสือ ปอขี้ตุ่น บางจุดมีหญ้าแฝก พืชอาหาร และสมนไพรที่มีอยู่ได้แก่ กระเจียว เปราะหอมผักสามสิบ กำยาน ส้มป่อย ย่านาง เห็ดชนิดต่างๆ ผักหวาน ฯลฯ สัตป่าที่พบได้แก่ กระต่าย อึ่งอ่างกระแต นกชนิดต่างๆ แย้ กิ้งก่า และงู
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เนื่องจากชุมชนได้มีการรวมตัวกันดูแลรักษาและจัดการ รวมทั้งใช้ประโยชน์จากพื้นที่ป่าแห่งนี้มาเป็นระยะเวลาติดต่อกันหลายปี แต่ยังไม่มีการกำหนดกฏ กติกา ข้อบังคับ และคณะกรรมการสำหรับดูแลและจัดการป่าชุมชนแต่อย่างใด เห็ควรอนุญาตใก้มีการจัดทำโครงการป่าชุมชนตามที่ขอ

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :