หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านหนองโสน  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านหนองโสน
ปีที่เริ่มโครงการ : 2543
ที่ตั้ง : ต.หัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ
เนื้อที่ : 218 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : ลาดเอียงจากด้านทิศใต้ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ มีร่องลำห้วยไหลพาดผ่านกลางพื้นที่ป่า ลัการะของดินจะเป็นดินร่วนปนดินเหนียว
หมู่บ้าน : หนองโสน(หนองดง) (หมู่ 7)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2543ปีที่สิ้นสุด : 2548
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : 24 กพ.43
ผู้ตรวจสอบ : นายสมศักดิ์ เทียบคุณ
สภาพป่า :
    เคยผ่านการบุกรุกทำการเกษตรกกรรมมาก่อน ต้นไม้ขึ้นอยู่ปัจจุบันจึงเป็นรุ่นที่ 3 ชนิดป่าเป็นป่าเบญจพรรณแล้ พันธุ์ไม้ที่มีอยู่ได้แก่ มะค่าแต้ พันชาด แสมสาร ติ้ว ตะขบป่า ระเวียง มะม่วงกัวแมงสัน สะเดา ฯลฯ ไม้ชั้นล่างได้แก่ สาบเสือ ปอขี้ตุ่น พืชสมุนไพรและพืชอาหารได้แก่ กระเจียว เปราะหอม ผักหวาน ติ้ว ย่านาง พังคี กำยาน ฯลฯ สัตว์ป่าที่พบได้แก่ อึ่งอ่าง แย้ กิ้งก่า นกชนิดต่างๆ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เนื่องจากชุมชนได้มีการรวมตัวกันดูแลรักษาป่าพื้ที่แห่งนี้มาเป็นระยะเวลาติดต่อกันหลายปี แต่ยังไม่มีการกำหนด กฎ กติกา ข้อบังคับ หรือคณะกรรมการกลุ่ม สำหรับใช้กับคนในชุมชน รวมทั้ง กระบวนการ หรือแผนการจัดการป่าชุมชนในพื้นที่แตอย่างใด เห็นควรอนุญาตให้มีการจัดทำโครงการป่าชุมชนตามที่ขอได้

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :