หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนลาดน้อย-ห้วยยาง  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนลาดน้อย-ห้วยยาง
ปีที่เริ่มโครงการ : 2543
ที่ตั้ง : ต.โคกสูง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
เนื้อที่ : 319 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : เป็นเนินเขาเตี้ยๆ ที่ราบกลางเนินเขาลาดเอียงจากทิศเหนือลงสู่ด้านทิศใต่ รอบๆ เนินเขาจะเป็นที่ราบทุกๆ ด้าน มีหินดานขึ้นกระจัดกระจายตรงกลาง แต่ด้านล่างๆไม่ค่อยมีดินจะเป็นดินร่วน
หมู่บ้าน : บ้านห้วยยาง (หมู่ 4)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2543ปีที่สิ้นสุด : 2548
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : 10 พค. 43
ผู้ตรวจสอบ : นายสมศักดิ์ เทียบคุณ
สภาพป่า :
    ไม่เคยผ่านการบุกรุกทำลายมาก่อน เพราะสภาพป่ามีหินดานโผล่ขึ้นอยู่เต็มพื้นที่จึงไม่เหมาะที่จะทำการเกษตรกรรมได้ ชนิดป่าเป็นป่าเต็งรัง พันธุ์ไม้ที่มีอยู่ได้แก่ เต็ง รัง เหียง มะค่าแต้ ประดู่ อ้อยช้าง มะม่วงกัวแมงวัน แสมสาร ยอป่า ฯลฯ ไม้ชั้นล่างได้แก่ สาบเสือ ปอขี้ตุ่น พืชสมุนไพรและพืชอาหารได้แก่ กระเจียว เปราะหอม ผักหวาน ผักอีหมูบ ผักสามสิบ ย่านาง พังคี กำยาน ฯลฯ สัตว์ป่าที่พบได้แก่ อึ่งอ่าง แย้ กิ้งก่า นกชนิดต่างๆ และงู กระต่ายป่า
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เนื่องจากชุมชนได้มีการรวมตัวกันดูแลรักษาป่าพื้ที่แห่งนี้มาเป็นระยะเวลาติดต่อกันหลายปี แต่ยังไม่มีการกำหนด กฎ กติกา ข้อบังคับ หรือคณะกรรมการกลุ่ม สำหรับใช้กับคนในชุมชน รวมทั้ง กระบวนการ หรือแผนการจัดการป่าชุมชนในพื้นที่แตอย่างใด เห็นควรอนุญาตให้มีการจัดทำโครงการป่าชุมชนตามที่ขอได้

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :