หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
โครงการป่าชุมชนบ้านบัวเทิง(แปลงที่2)  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : โครงการป่าชุมชนบ้านบัวเทิง(แปลงที่2)
ปีที่เริ่มโครงการ : 2553
ที่ตั้ง : ต.ท่าช้าง อ.กิ่งอำเภอสว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี
เนื้อที่ : 60 ไร่ 2 งาน 72 ตารางวา
ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
สถาพทั่วไป : เป็นพื้นที่ราบ สลับที่ดอน และลาดเอียงลงสู่แม่น้ำมูลทางทิศเหนือของป่าลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย
หมู่บ้าน : บัวเทิง (หมู่ 4)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2553ปีที่สิ้นสุด : 2558
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.33/1266
ผู้ตรวจสอบ : นายวีระ อมรศักดิ์ชัย
สภาพป่า :
    เป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีไม้เด่นหลากหลายชนิด เช่น ไม้ยาง ไม้แดง ไม้กระบาก ไม้ประดู่ ไม้รองมีจำพวก ไม้พอก ไม้ชาด ไม้เปือย ไม้สะแบง ไม้จำพวกเครือเถาวัลย์ไม้ชั้นล่างพวกหน่อไม้ เป็นต้น และพืชสมุนไพร โดยใช้เป็นแหล่งอาหารไม้ใช้สอยได้ประโยชน์ในการอนุรักษ์ไว้จำนวน 3 แปลง ซึ่งติดแม่น้ำมูลเป็นสายหลัก
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรดำเนินการจัดทำโครงการป่าชุมชนได้

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :