หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนป่าหนองเม็ก - หนองยาง  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนป่าหนองเม็ก - หนองยาง
ปีที่เริ่มโครงการ : 2552
ที่ตั้ง : ต.เหล่าเสือโก้ก อ.กิ่งอำเภอเหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี
เนื้อที่ : 266 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
สถาพทั่วไป : เป็นที่ราบบริเวณภายในพื้นที่ป่ามีหนองเม็กและหนองยางอยู่ในบริเวณใจกลางป่า บริเวณพื้นที่ป่าบางพื้นที่ลาดเอียงลงสู่ลำห้วยคำเนียบทางทิศตะวันออกของป่าลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย
หมู่บ้าน : บ้านทุ่งหนองแต้ (หมู่ 12)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2552ปีที่สิ้นสุด : 2557
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส1605.203/20492 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2550
ผู้ตรวจสอบ : นายวีระ อมรศักดิ์ชัย
สภาพป่า :
    เป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ โดยมีไม้ขนาดใหญ่ ขนาดกลางและพืชชั้นล่างผสมกันไป โดยเฉพาะในพื้นที่ป่าและมีไผ่จำนวนมาก ชนิดไม้ที่พบเห็นได้แก่ พะยอม ยางนา สะแบง ชาด กระบาก กระบก ไม้แดง ประดู่ พยูง พอก เปือย ไผ่ไร่ ชนิดสัตว์ ได้แก่ ไก่ป่า กระรอก กระแต กระต่ายเป็นต้น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรดำเนินการจัดทำโครงการป่าชุมชนได้

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :