หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านชีลองใต้  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านชีลองใต้
ปีที่เริ่มโครงการ : 2543
ที่ตั้ง : ต.ห้วยต้อน อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
เนื้อที่ : 180 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูแลนคาด้านทิศใต้บางส่วนและป่าหมายเลขสิบแปลงที่ 2 จ.ชัยภูมิ
สถาพทั่วไป : เป็นภูเขาหินมีขนาดไม่สูงชันมากนัก รอบๆทุกด้านจะเป็นพื้นที่ราบตามเนินเขา ดินจะเป็นดินร่วน บางจุดในพื้นที่มีหินถ่านโผล่ขึ้น ด้านทิศตะวันตกเชื่อมต่อด้านทิศใต้จะมีร่องลำห้วยไหลผ่าน
หมู่บ้าน : ชีลองใต้ (หมู่ 6)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2557ปีที่สิ้นสุด : 2562
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส1605.43/1359 ลว. 31ม.ค.57
ผู้ตรวจสอบ : นายอนุชา แก้วหย่อง
สภาพป่า :
    ไม่เคยผ่านการบุกรุกมาก่อนในบริเวณที่เป็นเขา แต่ตามรอบๆเป็นเขามีร่องรอยการบุกรุกทำการเกษตรมาบ้างแล้ว ในส่วนของเนินเขามีเฉพาะการลักลอบตัดไม้เพื่อนำไปทำฟืน ถ่าน ชนิดป่าเป็นป่าเต็งรัง พันธุ์ไม้ที่ขึ้นอยู่ได้แก่ เต็ง รัง มะค่าแต้ ยอป่า พันชาด ออ้ยช้างติ้ว ฯลฯ ไม้ชั้นล่างจะเป็นพวก หญ้าเพ็ก สาบเสือ หญ้าแฝก ปอขี้ตุน พืฃอาหารและพืชสมุนไพรที่พบ เช่น กระเจียว เปราะหอม ผักสามสิบ ผักอีนูนผักหวาน ย่านาง ฯลฯ สัตว์ป่าที่พบโยทั่วไปเช่น อึ่งอ่าง แย้ กระรอก กระแต นกชนิดต่างๆ และงู
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เนื่องจากชุมชนได้มีการรวมตัวกันดูแลรักษาป่าพื้ที่แห่งนี้มาเป็นระยะเวลาติดต่อกันหลายปี แต่ยังไม่มีการกำหนด กฎ กติกา ข้อบังคับ หรือคณะกรรมการกลุ่ม สำหรับใช้กับคนในชุมชน รวมทั้ง กระบวนการ หรือแผนการจัดการป่าชุมชนในพื้นที่แตอย่างใด เห็นควรอนุญาตให้มีการจัดทำโครงการป่าชุมชนตามที่ขอได้
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2543ปีที่สิ้นสุด : 2548
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : 24 กพ.43
ผู้ตรวจสอบ : นายอนุชา แก้วหย่อง
สภาพป่า :
    ไม่เคยผ่านการบุกรุกมาก่อนในบริเวณที่เป็นเขา แต่ตามรอบๆเป็นเขามีร่องรอยการบุกรุกทำการเกษตรมาบ้างแล้ว ในส่วนของเนินเขามีเฉพาะการลักลอบตัดไม้เพื่อนำไปทำฟืน ถ่าน ชนิดป่าเป็นป่าเต็งรัง พันธุ์ไม้ที่ขึ้นอยู่ได้แก่ เต็ง รัง มะค่าแต้ ยอป่า พันชาด ออ้ยช้างติ้ว ฯลฯ ไม้ชั้นล่างจะเป็นพวก หญ้าเพ็ก สาบเสือ หญ้าแฝก ปอขี้ตุน พืฃอาหารและพืชสมุนไพรที่พบ เช่น กระเจียว เปราะหอม ผักสามสิบ ผักอีนูนผักหวาน ย่านาง ฯลฯ สัตว์ป่าที่พบโยทั่วไปเช่น อึ่งอ่าง แย้ กระรอก กระแต นกชนิดต่างๆ และงู
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เนื่องจากชุมชนได้มีการรวมตัวกันดูแลรักษาป่าพื้ที่แห่งนี้มาเป็นระยะเวลาติดต่อกันหลายปี แต่ยังไม่มีการกำหนด กฎ กติกา ข้อบังคับ หรือคณะกรรมการกลุ่ม สำหรับใช้กับคนในชุมชน รวมทั้ง กระบวนการ หรือแผนการจัดการป่าชุมชนในพื้นที่แตอย่างใด เห็นควรอนุญาตให้มีการจัดทำโครงการป่าชุมชนตามที่ขอได้

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :