หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนโสกปลาดุก  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนโสกปลาดุก
ปีที่เริ่มโครงการ : 2544
ที่ตั้ง : ต.โสกปลาดุก อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ
เนื้อที่ : 21 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
สถาพทั่วไป : เป็นพื้นที่ราบลาดเอียงจากด้านทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก ไม่มีร่องน้ำ ไหลผ่าน ชนิดดินเป็นดินทราย
หมู่บ้าน : ดอนชุมช้าง (หมู่ 7), โสกปลาดุก (หมู่ 2), ท่าช้าง (หมู่ 1)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2544ปีที่สิ้นสุด : 2549
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : 14 ก.ย. 44
ผู้ตรวจสอบ : นายประจัน ดาวังปา
สภาพป่า :
    สภาพป่าเป็นป่าเต็งรัง มีความหนาแน่นของชั้นไม้
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เนื่องจากชุมชนแห่งนี้ได้มีการใช้ประโยชน์ในพื้นที่แห่งนี้มานาน โดยใช้เป็นแหล่งเผาศพของหมู่บ้านทั้ง 3 หมู่บ้านและเป็นแหล่งอาหารสำหรับคนในชุมชน เห็นควรอนุญาตให้มีการจัดทำโครงการป่าชุมชนตามที่ขอต่อไป

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :