หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านหนองบัวน้อย  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านหนองบัวน้อย
ปีที่เริ่มโครงการ : 2544
ที่ตั้ง : ต.โสกปลาดุก อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ
เนื้อที่ : 44 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายางกลัก จ.ชัยภูมิ
สถาพทั่วไป : เป็นเนินลาดเอียงทางทิศตะวันออก มีหินทรายอยู่มาก มีร่องน้ำไหลพาดผ่านกลางแปลง
หมู่บ้าน : หนองบัวน้อย (หมู่ 4)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2544ปีที่สิ้นสุด : 2549
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : -
ผู้ตรวจสอบ : นายประจัน ดาวังปา
สภาพป่า :
    เป็นป่าเต็ง รัง มีความหนาแน่นของชั้นไม้
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เนื่องจากชุมชนแห่งนี้ได้มีการดูแลรักษาป่าผืนนี้ติดต่อกันมานานหลายปี แต่ยังไม่มีกำหนดกฎ กติกาและข้อบังคับการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนแต่อย่างใด หากมีการอนุญาตให้มีการจัดทำโครงการป่าชุมชนก็จะมีผลดีพับพื้นที่ป่ารวมทั้งชุมชนได้ใช้ประโยชน์จากป่ายั่งยืนต่อไป เห็นควรอนุญาตให้มีการจัดทำโครงการป่าชุมชนต่อไป

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :