หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนโนนแจ้ง  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนโนนแจ้ง
ปีที่เริ่มโครงการ : 2544
ที่ตั้ง : ต.โสกปลาดุก อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ
เนื้อที่ : 40 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายางกลัก จ.ชัยภูมิ
สถาพทั่วไป : เป็นที่ลาดชันไปทางทิศเหนือ ลักษณะของดินจะเป็นดินทราย ไม่มีร่องน้ำไหลผ่าน
หมู่บ้าน : หนองคลอง (หมู่ 5)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2544ปีที่สิ้นสุด : 2549
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : -
ผู้ตรวจสอบ : นายประจัน ดาวังปา
สภาพป่า :
    เป็นป่าเต็ง รังที่เสื่อมโทรมแล้ว มีความหนาแน่นของชั้นไม้แยกได้
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เนื่องจากชุมชนได้มีการดูแลรักษาสภาพป่าแห่งนี้ติดต่อกันมาเป็นเวลานานหลายปี แต่ยังไม่มีการกำหนดกฎ กติกา ข้อบังคับ และแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดูแลรักษาป่าแต่อย่างใด หากมีการอนุญาตให้มีการจัดทำโครงการป่าชุมชนชาวบ้านก็จะได้นำเอาความรู้ต่าง ๆ มาบริหารและจัดการผืนป่าให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไปได้ เห็นควรอนุญาตให้มีการจัดทำโครงการป่าชุมชนได้ตามที่ขอ

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :