หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
โครงการป่าชุมชนโคกป่าหองไห  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : โครงการป่าชุมชนโคกป่าหองไห
ปีที่เริ่มโครงการ : 2548
ที่ตั้ง : ต.นาสะไม อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
เนื้อที่ : 183 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
สถาพทั่วไป : เป็นที่ราบสลับที่ดอนลาดเอียงทางทิศใต้ สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย มีบางพื้นที่เป็นดินเหนียวปนดินลูกรัง มีสถานที่ก่อสร้างวัดป่าในบริเวณป่าโคกป่าหองไห
หมู่บ้าน : น้ำคำ (หมู่ 4)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2548ปีที่สิ้นสุด : 2553
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : 11 ก.ย. 2547
ผู้ตรวจสอบ : นายดิเรก ส่งเสริม
สภาพป่า :
    เป็นป่าค่อนข้างสมบูรณ์ มีต้นไม้ขนาดเล็กขึ้นปนกันไม้ขนาดกลาง พันธุ์ไม้ที่พบ เช่น ต้นชาด กุงติ้ว กระบาก กระบก เต็ง รัง แดง เป็นต้น สัตว์ที่พบเห็นได้แก่ นก หนู กระรอก กระแต
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรดำเนินการจัดทำโครงการป่าชุมชนได้

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :