หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
โครงการป่าชุมชน วัดบ้านหนองครก  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : โครงการป่าชุมชน วัดบ้านหนองครก
ปีที่เริ่มโครงการ : 2548
ที่ตั้ง : ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี
เนื้อที่ : 65 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
สถาพทั่วไป : เป็นที่ราบลุ่ม ทางด้านทิศตะวันออกติดกับหนองแวงเป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ ทางด้านทิศใต้ลาดเอียงลงสู่ลำห้วยยางและลำห้วยเปียกขาด ลักษณดินเป็นดินร่วน
หมู่บ้าน : หนองครก (หมู่ 11)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2548ปีที่สิ้นสุด : 2553
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : 11 ก.ย. 2547
ผู้ตรวจสอบ : นายฐิติพงศ์ ศาสตร์แก้ว
สภาพป่า :
    เป็นป่าวัดที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ มีความหลากหลายของพรรณไม้ เช่น ประดู่ แดง กระบาก พอก สัตว์ป่าที่พบได้แก่ กระรอก กระแต นก ไก่ป่า รวมทั้งเป็นแหล่งสมุนไพรของชุมชน
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรดำเนินการจัดทำโครงการป่าชุมชนได้

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :