หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
โครงการป่าชุมชนที่ทำเลี้ยงสัตว์บ้านศรีทอง  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : โครงการป่าชุมชนที่ทำเลี้ยงสัตว์บ้านศรีทอง
ปีที่เริ่มโครงการ : 2548
ที่ตั้ง : ต.เก่าขาม อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี
เนื้อที่ : 56 ไร่ 2 งาน 32 ตารางวา
ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
สถาพทั่วไป : เป็นพื้นที่ราบ พื้นที่โดยรอบบริเวณป่าชาวบ้านใช้ประโยชน์ในการทำไร่ข้าวโพด ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทรายปนหินบะชอล
หมู่บ้าน : ศรีทอง (หมู่ 7)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2548ปีที่สิ้นสุด : 2553
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : 11 ก.ย. 2547
ผู้ตรวจสอบ : นายฐิติพงศ์ ศาสตร์แก้ว
สภาพป่า :
    เป็นป่าเต็งรัง ค่อนข้างเสื่อมโทรม พันธุ์ไม้ที่พบ อลาง กระบก ชาด ประดู่ ขวาว เต็ง รัง เป็นต้น สัตว์ป่าที่พบมี อีเห็น กระต่าย นก ชนิดต่างๆ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรดำเนินการจัดทำโครงการป่าชุมชนได้

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :